Kniha evidencie strážnej služby s trikolórou

Kniha evidencie strážnej služby s trikolórou
 
Cena: 2,70 € bez DPH
Cena: 3,24 € s DPH
 

č. 272 - 50 listová kniha s trikolórou

§ 19 Evidencia služieb
(1)
Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby v evidencii služieb vedie
a)
dátum služby, druh služby v členení podľa § 3 alebo § 4 písm. c) zákona, časové vymedzenie služby (hodina, minúty od – do),
b)
miesto výkonu služby (adresa chráneného objektu, chránenej osoby, strážneho stanoviska, miesto zdržiavania sa chránenej osoby),
c)
priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania.
(2)
Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby, alebo nimi poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej šesť hodín pred začatím výkonu služby. Ak dôjde k zmene údajov uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak aby pôvodné údaje zostali čitateľné.

 

Ďalšie informácie

Druh papiera:  obyčajný papier
Formát tlačiva:  A4
Číslovanie tlačiva:  Číslované
« Späť
 

Fotogaléria - Kniha evidencie strážnej služby s trikolórou

 

Komentáre - Kniha evidencie strážnej služby s trikolórou

- Žiadne komentáre -