Kniha evidencie zásahov s trikolórou

Kniha evidencie zásahov s trikolórou
 
Cena: 3,50 € bez DPH
Cena: 4,20 € s DPH
 

č. 276 - 50 listová kniha s trikolórou

§ 20 Evidencia zásahov a záznam o zásahu
(1)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v evidencii zásahov vedie
a)
dátum služby a druh služby v členení podľa § 3 a 4 zákona,
b)
presné časové vymedzenie zásahu, presné miesto a dôvod zásahu,
c)
priezvisko, meno, titul, adresu pobytu a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vykonala alebo sa na ňom zúčastnila,
d)
vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu,
e)
priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto osoba bola zistená; u osoby, ktoré nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, aj adresu pobytu v Slovenskej republike,
f)
výsledok zásahu s uvedením, či došlo k zraneniu osoby, usmrteniu osoby, poškodeniu majetku, s uvedením výšky spôsobenej škody, opatrení vykonaných na obmedzenie škodlivých následkov a príčin zásahu,
g)
dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru; meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah oznámila.
(2)
Údaje uvedené v odseku 1 uvedie zasahujúca osoba aj v zázname o zásahu.

 

Ďalšie informácie

Druh papiera:  obyčajný papier
Formát tlačiva:  A4
« Späť
 

Fotogaléria - Kniha evidencie zásahov s trikolórou

 

Komentáre - Kniha evidencie zásahov s trikolórou

- Žiadne komentáre -