Obchodné podmienky pre maloobchodný predaj tlačív cez internet - návrh.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Objednávka

Tovar si môžete objednať nasledovne:

• prostredníctvom virtuálneho obchodu na www.ekonspo.sk
• e-mailom na adrese: tlaciva @ ekonspo.sk
• telefonicky na telefónnom čísle: 041/7635 035, 041/7645 375
• faxom na čísle: 041/7635 035, 041/7645 375

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Predávajúci po doručení objednávky od kupujúceho preverí dostupnosť a termín dodania požadovaného tovaru. V prípade nemožnosti zrealizovať dodanie objednaného tovaru v požadovanpm termíne, bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú pre nás neprijateľné, nereálne z objektívnych dôvodov alebo má zákazník voči nám finančné záväzky.

Storno objednávky:

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na tlaciva @ ekonspo.sk, prípadne faxom. Zašleme vám potvrdenie o zrušení objednávky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo stravy predávajúceho. Po potvrdení objednávky predávajúcim ju môže kupujúci stornovať iba v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade, ak v súvislosti so zaobstaraním tovaru bol predávajúci nútený vynaložiť preukázateľné náklady.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,

b) tovar sa už nevyrába resp. nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil zálohu na kúpnu cenu za tovar, bude mu táto záloha prevedená späť bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na jeho adresu v najkratšom možnom termíne.

c) bez uvedenia dôvodu (napr. ak kupujúci neuhradil v stanovenom čase predfaktúru, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim atď.)

2. Povinnosti predávajúceho

Kupujúcemu sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, dopravcom. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú dopravné náklady. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené Objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.

5. Platobné podmienky

Spôsob platby

• v hotovosti pri prevzatí
• dobierka Slovenská pošta, DPD...
• bankovým prevodom


Pre stálych zákazníkov ponúkame možnosť odberu na faktúru s dohodnutou dobou splatnosti.

Tovar je až do jeho úplného zaplatenie majetkom predávajúceho.

6. Dodacie podmienky

tovar sa doručuje:

- autom dodávateľa
- balíkovou službou Slovenskej pošty
- dobierkovou službou Slovenskej pošty
- kuriérska služba, DPD, DHL

Pri expedovaní tovaru je kupujúci informovaný o dodávke tovaru /v prípade doručovania kuriérskou službou, na požiadanie mu oznámime expedičné číslo/.
 
7. Termín dodania

Tlačivá do 7 pracovných dní, v prípade výpadku výroby z dôvodu nedodania subdodávok najneskôr do 2 - 3 týždňov po obdržaní objednávky. V prípade ak tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť dátum, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najkratšom čase.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Ak vám uvedený termín nebude vyhovovať máte možnosť stornovať objednávku. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými.

8. Reklamácie

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám ihneď zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe tovaru, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu chybný tovar s uvedením:

• presnej špecifikácie tovaru,
• množstvo tovaru,
• dôvod reklamácie,
• meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá reklamuje tovar,
• pečiatku objednávateľa,
• návrh riešenia reklamácie,
• kópiu faktúry, na základe ktorej bol tovar prevzatý.

Tovar zasielajte formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

9. Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.

 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2015